PANDUAN DARI JABATAN AGAMA ISLAM MALAYSIA

Mengenai hak-hak wanita selepas diceraikan suami, Allah swt telah menyatakan :

'Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusu (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya'.
( Surah at-Talak : 6 )

Demikian Allah memberi panduan mengenai hak-hak wanita selepas diceraikan suami. Ini bermakna tanggungjawab suami memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak bukan sahaja semasa hidup bersama tetapi juga selepas bercerai dengan isteri.

Hak-Hak Isteri Selepas Bercerai

Seseorang wanita yang diceraikan oleh suaminya boleh membuat beberapa tuntutan atas bekas suaminya di Mahkamah Syariah. Tuntutan-tuntutan itu ialah :

i. Tuntuan Mutaah

Mutaah ialah sejumlah harta di mana suami wajib memberi kepada bekas isterinya yang pernah disetubuhi jika perceraian itu bukan berpunca dari isteri dan bukan kematian suami. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat mengenai Mutaah:
' Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mutaah menurut yang ma’aruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa'.
(Surah Al-Baqarah : 241)

Dalam ayat yang lain pula Allah swt menyatakan:
'Tidaklah kamu bersalah jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi Mutaah (pemberian saguhati) kepada mereka iaitu suami yang senang menurut kemampuannya dan suami yang miskin menurut kemampuannya sebagai pemberian saguhati menurut yang patut lagi menjadi satu kewajiban atas orang-orang yang mahu berbuat kebajikan'.
(Surah Al-Baqarah : 236)

Firman Allah swt :
'Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang eddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Oleh itu, berilah Mutaah (pemberian saguhati) kepada mereka dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya'.
(Surah Al-Ahzab : 49)

Mutaah itu boleh sama ada berbentuk pakaian, barang-barang atau wang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Islam tidak menetapkan kadar mengenai Mutaah ini. Dasar penetapannya bergantung kepada keredhaan dan persetujuan suami isteri. Walau bagaimanapun, jika kadarnya menjadi pertelingkahan suami isteri, maka Mahkamah Syariah akan memutuskan kadar yang patut berdasarkan kemampuan suami.

Dalam kes Tengku Anum Zaharah lwn Dato Dr. Hussein (1980, Jld.3 J.H.) Peguam bagi pihak menuntut (isteri) telah merujuk kepada kes Hasan bin Ali bin Abi Talib yang mana semasa beliau menjadi khalifah telah menceraikan isterinya dan memberi 10,000 dinar sebagai Mutaah. Peguam iu berhujah pihak yang kena tuntut (suami) seorang yang berkemampuan. Yang Arif Kadi Besar selangor (pada masa itu) telah merujuk surah Al-Ahzab ayat 49 dan memutuskan pihak yang menuntut (isteri) berjaya menuntut Mutaah sebanyak RM25,200 sebagaimana yang dituntutnya.

Apa yang nyata berdasarkan kes ini, walaupun seseorang wanita itu mempunyai pendapatan yang baik, ia tetap menuntut haknya kerana perceraian itu atas kehendak suami.

Dalam Islam pemberian Mutaah ini bertujuan:

Seseorang isteri lazimnya bergantung hidup kepada suami. Oleh itu apabila ada pemberian Mutaah ini, maka bekas isteri bolehlah menggunakannya sebagai modal untk berdikari dan memulakan hidup baru selepas bercerai.

Menghilangkan rasa malu dan prasangka buruk terhadap isteri. Pada kebiasaaannya terdapat anggapan masyarakat bahawa seseorang wanita yang diceraikan kerana ada sesuatu aib pada dirinya. Oleh itu pemberian Mutaah itu bermakna perceraian itu bukan berpunca dari bekas isteri.

Untuk menentukan perceraian itu dibuat secara baik dan sebagai penghargaan suami terhadap isteri atas sumbangan dan peranan yang diberikan oleh isteri.

 

DIREKTORI PERKAHWINAN SYOKKAHWIN.COM

 

ii. Tututan Nafkah Eddah

Seseorang isteri yang diceraikan oleh suami selepas disetubuhi, wajib bereddah. Hikmah bereddah ialah supaya dalam waktu eddah talak rajie ini, suami dan isteri itu berfikir panjang dan merasa bagaimana pahit getirnya perceraian. Walau bagaimanapun, bagi seseorang isteri yang diceraikan dalam talak rajie berhak mendapat nafkah dengan syarat:

a. Isteri itu diceraikan secara talak rajie (talak yang boleh dirujuk), dalilnya ialah Nabi Muhammad saw bersabda,
'Hanya nafkah dan tempat kediaman untuk perempuan yang boleh dirujuk oleh suaminya'.
(Riwayat Ahmad dan An-Nasa’i)
Pendapat ini adalah sepakat mazhab empat.

b. Isteri yang hamil yang ditalak dengan talak bain (tidak boleh dirujuk) berhak juga mendapat nafkah sehingga anak itu lahir. Ini berdasarkan firman Allah swt:
'Kalau mereka itu hamil, maka berilah nafkah keapda mereka hingga mereka melahirkan anaknya'.
( Surah At-Talaq: 6)

Fuqaha bersepakat dalam perkara ini di mana perempuan itu berhak mendapat nafkah, pakaian dan tempat tinggal hingga anak itu lahir.
Seseorang isteri yang mengandung sememangnya menghadapi keletihan dan tekanan perasaan memikirkan tentang kesempurnaan bayi kandungannya. Apabila berlaku perceraian kesannya akan menambahkan lagi penderitaan di mana kemungkinan besar memberi kesan kepada kesempurnaan bayi dan menganggu kesihatan si ibu. Oleh itu sebagai langkah untuk mengurangkan tekanan perasaaan dan menjaga kepentingan anak dalam kandungannya maka Islam memutuskan bahawa perempuan hamil walaupun diceraikan secara talak bain berhak juga mendapat nafkah eddah.

c. Perempuan tidak hamil yang diceraikan secara talak bain, tidak berhak mendapat nafkah, pakaian dan tempat kediaman. Ini adalah pendapat Jumhur Fuqaha dengan alasan ketika nabi Muhammada saw mengulas mengenai talak tiga ia menyatakan:
'Tidak ada hak untuknya bagi tempat kediaman dan nafkah'.
(Riwayat Ahmad dan Muslim)

Walau bagaimanapun, menurut Hanafi perempuan dalam kes ini berhak mendapat nafkah kerana Allah swt berfirman:
'Berikanlah mereka itu tempat kediaman sebagaimana tempat kediaman kamu dari kekayaaan kamu'.
(Surah At-Talak : 6)

Menurut Hanafi kehendak ayat ini adalah umum sama ada perempuan itu dalam eddah talak rajie atau talak bain semuanya mendapat nafkah.

d. Isteri yang dalam eddah kerana kematian suami tidak berhak mendapat nafkah eddah meskipun ia dalam kaeadaan hamil. Mengenai perkara ini Nabi Muhammad saw menjelaskan:
'Tidaklah mendapat nafkah bagi perempuan hamil yang kematian suami'.
(Riwayat Darul-Qutni)

Pendapat ini adalah sepakat Fuqaha kerana pada kebiasaaannya seseorang yang diceraikan kerana kematian suami boleh membeuat tuntutan pusaka ke atas harta peninggalan suami dan tanggungjawab suami itu dianggap terhapus.

e. Isteri hendaklah taat dan patuh kepada suami iaitu isteri tidak nusyuz. Menurut kitab Kifayah Al-Akhyar Juz 29 halaman 48 menyatakan:
'Apabila seseorang isteri nusyuz maka gugurlah hak isteri untuk menerima nafkah, pakaian dan giliran'.

Dalam kes Syarifah Sapoyah lwn Wan Alwi (1988 Jld. VI-II J.H.) Yang Arif Kadi Besar Sarawak Awang Pon bin Awang Sebon ketika memutuskan kes itu berhubung dengan tuntutan nafkah eddah menyatakan:

'Menurut Hukum Syarak seseorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya berhak mendapat nafkah eddahnya sekiranya seseorang isteri itu diceraikan dengan talak rajie atau dengan talak bain sedangkan si isteri mengandung dan isteri tersebut tidak melakukan perbuatan yang dianggap nusyuz. Dalilnya ialah:
'Dari Fatimah binti Qais bahawa Rasulullah saw menyatakan hanya perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman bekas suaminya apabila suami berhak rujuk kepadanya'.
(Riwayat Ahmad dan An-Nasa’i)

Menurut kitab Al-Fiqhu ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah Juzuk 4 karangan Abdul Rahman Al-Jazini menerangkan :
'Isteri yang ditalak rajie wajib mendapat hak nafkah eddah tidak kira sama ada ia merdeka, hamba, mengandung atau tidak mengandung'.

Menurut Kadi Besar Pulau Pinang Hj. Harussani bin Hj. Zakaria (pada masa itu) ketika memutuskan kes Noor Bee lwn Ahmad Shanusi (1978 Jld. 1 J.H.) menyatakan:
'Hak nafkah eddah jika tidak dijelaskan semasa edddah maka ia menjadi hutang ke atas suami yang menceraikan isterinya. Tetapi tempat kediaman jika tidak dituntut semasa dalam eddah maka hak itu terluput', berdasarkan pandangan kitab Kifayah Al-Akhyar Juz 2 halaman 85 ;
'Jika sebahagian atau keseluruhan masa eddah telah berlalu dan isteri (yang diceraikan) tidak menuntut hak tempat tinggal maka gugurlah hak itu dan tidak menjadi hutang ke atas suami yang menceraikan isterinya'.

Ini bermakna seseorang isteri yang diceraikan berhak mendiami tempat tinggal dan mendapatkan nafkah dari bekas suaminya dalam tempoh eddah berdasarkan syarat-syarat di atas.

iii. Tuntutan Hadhanah (Hak Jagaan Anak)

Hadhanah bermakna pemeliharaan anak lelaki atau perempuan yang masih kecil yang belum boleh berdikari, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.
Dalam Islam, hukum memelihara anak adalah satu kewajiban ibu bapa kerana si anak memerlukan asuhan dan kasih sayang ketika dalam proses pertumbuhan hidupnya. Persoalan yang timbul ialah siapa yang berhak memelihara dan menjaga anak jika ibu bapa bercerai-berai?
Menurut sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar,
'Bahawasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah saw dan bertanya: 'Ya Rasulullah, bahawa anankku ini, perutkulah kandungannya, susukulah minumannya dan ribaanku rumahnya tetapi bapanya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu daripada aku'. Selepas mendengar aduan itu Rasulullah saw bersabda,'Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum berkahwin lain'.
(Riwayat Abu Daud)

Hadith ini menetapkan bahawa ibu adalah lebih berhak terhadap pemeliharaan anak daripada ayah. Berdasarkan kepada kiasan hadith tersebut ternyata orang perempuan lebih diutamakan tentang hak pemeliharaan anak, kemudiannya barulah diikuti oleh orang lelaki. Islam mengutamakan perempuan dalam hal hadhanah ini kerana ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu bagaimana mendidiknya dan lebih sabar dalam mengasuh anaknya daripada ayah. Demikian juga mempunyai masa yang luas berdampingan dan bermanja dengan anak-anak berbanding dengan bapa yang selalu sibuk dengan tugas di luar.
Dalam kes Zawiyah lwn Ruslan (1980 Jld. 1, 2 J.H.) Yang Arif Kadi Besar Pulau Pinang Hj. Harussani bin Hj. Zakaria (pada masa itu) ketika memutuskan kes itu menyatakan anak-anak yang belum mumaiyyiz diserah kepada ibunya berdasarkan hujah kitabKifayah Al-Akhyar Juz 2 halaman 93:
'Apabila mencerai seseorang lelaki akan isterinya dan ia mempunyai anak dengan isteri itu maka si isteri berhak memelihara anak itu sehingga anak itu berumur tujuh tahun (mumaiyyiz)'.

Hak hadhanah akan terlucut sekiranya si isteri itu mempunyai salah satu syarat sepertimana berikut:
'Dan syarat-syarat hadhanah itu tujuh perkara iaitu berakal, merdeka, beragama, lemah lembut, amanah, tidak bersuami dan bermukim. Sekiranya kurang salah satu syarat itu maka gugurlah hak hadhanah itu'.

Ini bermakna anak-anak yang belum mumaiyyiz diserah kepada ibunya. Persoalan yang timbul ialah apakah had umur untuk menentukan mumaiyyiz itu? Sebenarnya Fuqaha berselisih pendapat mengenai had umur mumaiyyiz ini. Walau bagaimanapun menurut kebiasaan, bagi lelaki yang telah mencapai umur 7 tahun dianggap mumaiyyiz manakala perempuan pula apabila berumur 9 tahun. Apabila pemeliharaan anak itu dimulai dari ibu maka para Fuqaha mengambil kesimpulan bahawa kerabat dari ibu lebih berhak mengasuh daripada kerabat bapa. Jika ibu hilang kelayakan hak jagaan anak maka anak itu diserah kepada nenek sebelah ibu hingga ke atas (butir-buti penuh lihat lampiran ‘A’).

Dalam kes Rugayah lwn Bujang (1987 Jld. VI, I J.H.) Yang Arif Kadi Besar Wilayah Persekutuan Syeikh Ghazali bin Hj. Abd. Rahman telah memutuskan hak jagaan anak yang mumaiyyiz adalah diberi pilihan kepada anak-anak itu siapakah yang ia mahu sama ada tinggal dengan ibu atau bapa dengan berdasarkan sebuah hadith:
'Bahawa Rasulullah saw telah menyuruh seorang anak yang sudah mumaiyyiz supaya memilih sama ada ibu atau bapa yang dia suka tinggal'.
(Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah)

'Hendaklah kamu berdua membuang undi tentang anak kamu, maka berkata suami perempuan itu, 'Siapakah yang boleh menentang saya berkenaan anak saya (bererti suami itu tidak bersetuju cara membuang undi)'. Lalu Rasulullah saw menyuruh anak itu memilih antara ibu atau bapa dengan sabdanya: 'Ini bapa engkau dan ini ibu engkau, pilihlah siapa antara kedua-duanya yang engkau suka tinggal bersama'. Maka anak itu pun memilih ibunya dengan memegang tangan ibunya itu. Lalu perempuan itu pun membawa anaknya itu pulang bersama'.
(Riwayat Abu Daud, An-Nasa’i dan Tirmizi)

Dalam hadith yang lain:
'Seorang perempuan datang menemui Rasulullah saw dan bertanya: 'Ya Rasulullah, suamiku hendak membawa anakku, pada hal anakku sudah pandai mencari air untukku ke perigi Abu Inabah'. Rasulullah menjawab: 'Ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan ibumu. Kemudian perempuan itu pergi bersama anaknya'.

Ini bermakna anak-anak yang mumaiyyiz diberi pilihan sendiri untuk menentukan siapa penjaganya sama ada ibu atau bapa. Persoalan yang timbul ialah jika anak itu berdiam diri? Menurut kitab Fathul-Muin dalam fasal hadhanah menyatakan anak itu lebih utama diserahkan kepada ibunya.

Berkata Ibnul-Qaiyim: 'Sesungguhnya kita menyerahkan anak kepada bapa atau ibunya adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak. Kalau anak tinggal bersama ibunya maka kemaslahatannya lebih terjamin. Maka anak itu diserahkan kepada ibunya meskipun anak itu memilih bapanya kerana memang pilihan anak itu belum tepat acap kali tersalah pilih. Selanjutnya Ibnul-Qaiyim berkata: 'Aku dengar gutuku berkata: 'Telah berselisih faham dua orang ibu bapa di hadapan hakim tentang siapa yang akan memelihara anaknya. Kemudian hakim menyuruh anak itu supaya memilih antara ibu atau bapanya. Lalu anak itu memilih bapanya. Berkata ibunya kepada hakim:'Cubalah tuan hakim tanya kepada anak itu apa sebabnya anak itu memilih bapanya? Lalu hakim bertanya kepada anak itu. Anak itu menjawab: 'Ibuku menghantarku ke tempat mengaji Al-Quran tiap-tiap hari dan guru-guru acap kali memukulku. Manakala bapaku membiarkanku bermain-main bersama kawan-kawan, sebab itu aku suka tinggal dengan bapaku'. Mendengar demikian, hakim memutuskan untuk menyerahkan anak itu kepada ibunya dengan menyatakan: 'Engkau lebih berhak memelihara anak itu'.

Demikian pandangan Ibnu Qaiyim. Menurut Syed Sabiq dalam kitabnya ýFiqh As-Sunnah Juz 8 halaman 219 menyatakan: 'Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya'.

Berdasarkan maksud Seksyen 84(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, dianggap belum mumaiyyiz bagi kanak-kanak lelaki ialah dari bayi hingga berumur 6 tahun. Manakala kanak-kanak perempuan pula dari bayi hingga berumur 8 tahun. Ini bermakna kanak-kanak lelaki yang telah mencapai umur 7 tahun dan kanak-kanak perempuan yang telah mencapai umur 9 tahun dianggap mumaiyyiz. Walau bagaimanapun dalam Seksyen 84(2) keputusan yang dibuat oleh anak tidak mutlak kerana Mahkamah boleh memerintahkan keputusan yang berlawanan dengan pilihan anak.

Anak Antara Bapa Dan Ibu

Ulama Syafi’iyah berkata: Apabila anak tersebut lelaki dan ia memilih ibunya, anak itu boleh tinggal di tempat ibunya pada malam hari, pada siangnya bapa boleh mengambilnya untuk disekolahkan atau bekerja. Kerana tujuan mengasuh anak adalah untuk kebaikan. Apabila si anak memilih bapanya maka anak tinggal bersama bapanya siang malam tetapi tidak boleh dicegah apabila si anak ingin menjenguk ibunya. Mencegahnya akan menyebabkan si anak derhaka kepada ibunya dan memutuskan hubungan dengan ibunya. Apabila si anak sakit maka ibu lebih berhak untuk merawatnya kerana sakitnya itu menyebabkan si anak seperti anak kecil yang memerlukan layanan, kerana itu si ibu lebih berhak mengasuhnya.
Apabila anak itu perempuan dan ia memilih salah satu antara dua orang tuanya maka ia boleh tinggal di tempat orang tua lain, asalkan tidak terlalu lama. Kerana perceraian antara suami isteri menyebabkan kedua-dua bekas suami isteri itu tidak sesuai untuk berada di satu tempat. Apabila anak perempuan itu sakit maka ibunya lebih berhak merawat di rumahnya. Apabila salah satu orang tuanya sakit sedangkan si anak tidak serumah dengannya maka si anak tidak boleh dicegah untuk menjenguknya atau untuk hadir di tempat orang tuanya yang meninggal dunia.

Bercerai Bersama Anak

Ibnu Qaiyim berkata: 'Apabila salah seorang antara orang tuanya berpergian kerana adanya suatu keperluan, tetapi akan kembali dan lainnya tidak berpergian maka orang yang tidak berpergian lebih berhak mengasuhnya kerana berpergian dengan membawa anak kecil terutama yang masih menyusu akan menyusahkan si anak. Apabila salah seorangnya berpindah untuk menetap di tempat lain sedang tempat yang dituju atau perjalanannya mengkhuatirkan maka orang tua yang mukim lebih berhak mengasuhnya. Apabila perjalanannya aman, ada dua pendapat:

Bahawa asuhan anak itu diserahkan kepada bapa agar bapa dapat tetap mendidik anaknya. Pendapat ini adalah juga pendapat Malik dan Syafi’i. Pendapat ini juga dipraktikkan oleh Qadhi Syuraih.

Bahawa ibunya lebih berhak mengasuh anaknya. Pendapat lain mengatakan bahawa apabila yang pergi itu bapanya maka ibu lebih berhak mengasuhnya. Kalau ibunya pergi ke daerah asalnya maka ibu itulah yang lebih berhak mengasuhnya. Apabila si ibu pergi ke tempat lain maka bapanyalah yang lebih berhak mengasuhnya. Demikianlah pendapat Abu Hanifah.

Pada prinsipnya kita meninjau dan meneliti mana yang paling baik untuk si anak dan lebih bermanfaat, apakah dapat memelihara dan dapat menjaga si anak. Anak itu pergi bersama salah seorang antara kedua-dua orang tuanya ataupun tidak ikut, sama sahaja, asalkan tidak menyebabkan putusnya hubungan anak dengan orang tuanya. Apabila ada maksudnya menyusahkan si anak maka si anak tidak boleh diajak pergi.

Anak Diluar Nikah

Kadangkala juga timbul masalah sepasang suami isteri yang pada asalnya mereka bersekedudukan dan melahirkan anak. Selepas itu mereka kahwin. Apabila berlaku perceraian, anak itu menjadi bahan rebutan. Persoalan yang timbul ialah siapakah yang berhak menjaga anak yang tak sah taraf itu? Menurut Seksyen 85 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan menyatakan:
'Penjagaan kanak-kanak tak sah taraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu'.
Ibu itu yang mengandung dan melahirkannya maka ia berhak menjaga dan menafkahkannya. Anak di luar nikah dianggap tidak mempunyai bapa. Oleh itu di luar bidang kuasa lelaki itu untuk membuat tuntutan.

iv. Tututan Nafkah Anak

Dalam Islam hak mendapat kehidupan bagi si anak merupakan hak anak yang tidak boleh diganggu dan disekat. Hak hidup itu juga bererti menjadi kewajiban orang tua memelihara dan memberi bekal ilmu kepada anak sehingga anak itu boleh berdikari. Firman Allah swt:
'Kalau mereka itu (bekas isterimu) menyusukan anakmu maka berilah upah mereka'.
(Surah At-Talak : 6)

Dalam ayat yang lain Allah swt menerangkan:
'Janganlah seseorang itu menderita kesengsaraan kerana anaknya dan seorang bapa kerana anaknya dan waris pun berkewajiban demikian'.
(Surah Al-Baqarah : 233)

Dari sebuah hadith yang diterangkan oleh Aisyah r.a. bahawa Rasulullah saw bersabda:
'Hindun pernah bertanya: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufian (suami Hindun) seorang lelaki yang sangat bakhil. Ia tidak pernah memberi belanja kepadaku yang dapat mencukupi diriku dan anakku kecuali apa yang aku ambil dari hartanya itu, sedangkan ia tidak mengetahuinya'. Kemudian Rasulullah saw menjawab: 'Ambillah apa yang sekiranya boleh mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang makruf'.
(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan dalil-dalil di atas ternyata seseorang bapa wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat:

Bahawa anak itu belum boleh berdikari. Bagi anak perempuan sehingga ia berkahwin atau sehinga ia ada pekerjaan.

Bahawa anak itu miskin tidak mempunyai harta sendiri untuk menafkahkannya.

Bapa itu mampu memberi nafkah.

Apabila anak itu telah baligh dan boleh berdikari maka bapa tidak wajib lagi memberi nafkah untuk anak itu. Begitu juga jika anak itu mempunyai harta sendiri meskipun dia masih kecil maka bapa tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya. Pendapat itu adalah sepakat Fuqaha.

Kadangkala terdapat sepasang suami isteri mengambil anak angkat. Persoalan yang timbul ialah kedudukan nafkah anak angkat jika ibu bapa angkat itu bercerai. Yang Arif Pemangku Kadi Besar Wilayah Persekutuan Haji Yahya bin Darus (pada masa itu) ketika memutuskan kes Rokiah lwn Mohamed Idris (1986, Jld. VI, 2 J.H.) menyatakan anak angkat tidak berhak mendapat nafkah dengan alasan firman Allah swt:
'Panggillah nama-nama mereka, anak-anak angkat itu dengan panggilan bapa-bapa mereka itu adalah lebih baik di sisi Allah'.
(Surah Al-Ahzab : 5)

Dengan bertukar binnya itu bererti tidak tertanggunglah ke atas bapa angkat nafkah itu. Walau bagaimanpun dalam kes Rosnah lwn Ibrahim (1979, Jld. 1, 2 J.H.) Yang Arif Kadi Besar Pulau Pinang Hj. Harussani bin Hj Zakaria (pada masa itu) ketika memutuskan kes itu menyatakan anak angkat berhak mendapat nafkah daripada bapa angkatnya selepas perceraian ibu bapa angkat itu kerana anak angkat itu diambil dengan persetujuan ibu bapa angkat itu. Anak angkat itu diambil ketika berumur satu hari.

vi. Tututan Harta Sepencarian

Tuntutan harta sepencarian adalah lebih berdasarkan kepada undang-undang adat Melayu. Oleh kerana prinsip harta sepencarian tidak berlawanan dengan kehendak Syariah Islam maka peruntukan harta sepencarian diterima sebagai sebahagaian daripda Undang-Undang Islam di Malaysia.

Dalam Al-Quran ada menyebut:
'Orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan'.
(Surah An-Nisaa’ : 32)

Dalam ayat ini dapat kita fahami bahawa hak wanita dalam harta benda itu bergantung dari apa yang diusahakan.
Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, harta sepencarian ditakrifkan sebagai:
'Harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak’.

Menurut Kadi Besar Pulau Pinang Hj. Harussani bin Hj. Zakaria (pada masa itu) ketika memutuskan kes Piah bt. Said lwn Che Lah bin Awang (1983, Jld. 2 J.H.) harta sepencarian ditakrifkan:
'Harta yang diperolehi bersama-sama suami isteri itu hidup bersama dan berusaha, sama ada keuda-dua pasanagan itu sama-sama bekerja dalam bidanag yang sama atau dalam bidang yang berlainan dan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi sama ada dibahagikan tugas atau tidak'.

Satu contoh kes di mana sepasang suami isteri memperolehi harta semasa berkahwin kemudian mereka bercerai. Persoalan yang timbul ialah bagaimana prinsip harta itu dibahagikan. Menurut Yang Arif Datok wan Ismail bin Mohammad Salleh ketika memberi keputusan Lembaga Rayuan Wilayah Persekutuan kes Anita binti Abdullah lwqn Zainuddin bin Hj. Ariffin (1982, 4, JH 73) menyatakan:

Jika ada keterangan yang cukup siapa yang mengusahakan harta itu maka hasil itu terpulang kepadanya;

Jika tidak ada keterangan yang cukup di atas usaha masing-masing, mereka dikehendaki bersumpah. Apabila bersumpah semuanya, maka harta itu dibahagikan sama banyak juga. Jika semuanya enggan bersumpah dibahagikan sama banyak juga. Jika salah seorang enggan bersumpah, maka harta itu terpulang semua kepada yang bersumpah. Jika salah seorang atau semuanya telah mati maka hukum bersumpah itu dipertanggungjawabkan ke atas waris si mati sekiranya waris itu menuntut.

Jika berlaku adat kebiasaaan bahawa salah seorang daripada suami isteri itu berusaha lebih dari yang lain, maka persetujuan pembahagian hendaklah mengikut adat kebiasaan itu. Jika persetujuan tidak didapati maka pembahagiannya adalah seperti (a) dan (b) di atas.

Menurut Ahmad Ibrahim ketika memberi keputusan Lembaga Rayuan Wilayah Persekutuan bagi kes Mansjur lwn Kamariah (1988, Jld. VI, 2 J.J.) tentang harta sepencarian menyatakan:
'Apabila timbul pertikaian mengenai kadar pembahagian harta seperncarian, jika tidak terdapat persetujuan, keputusan diserahkan kepada hakim yang menggunakan budibicaranya'. Ini bermakna hakim akan membuat keputusan sendiri berdasarkan budi bicaranya'.

Persoalan yang timbul ialah bagaimana kedudukan seseorang isteri yang hanya bertugas sebagai suri rumahtangga sepenuh masa, adakah ia berpeluang menuntut harta sepencarian? Dalam kes Boto’ binti Taha lwn Jaafar bin Muhammad (1984, 1 J.H.) telah diputuskan bahawa seorang isteri yang hanya bertugas menolong suami berhak mendapat harta sepencarian. Fakta kesnya adalah seperti berikut:

Pihak menuntut (isteri) telah menuntut harta sepencarian dari bekas suaminya separuh dari harta yang diperolehi semasa dalam perkahwinan. Harta-harta itu termasuk tanah, rumah, perahu, jala ikan dan warung ikan (gerai tempat menjual ikan). Apabila ia (isteri) berkahwin dengan pihak yang kena tuntut (suami) pihak yang menuntut telah meninggalkan kerjayanya sebagai pembantu kedai di sebuah restoren dan bertugas sebagai suri rumah di samping membantu tugas-tugas suami. Yang Arif Hakim Saleh Abas (ketika itu) ketika memutuskan kes itu menyatakan:

'Pihak menuntut (isteri) menemani pihak kena tuntut boleh dikira sebagai usahanya bersama atau sumbangannya memperolehi pendapatan yang mana telah menghasilkan harta itu. Memang betul bahawa pihak menuntut (isteri) tidak mengambil bahagian langsung dalam perniagaan ikan dengan pihak kena tuntut (suami) akan tetapi kesediaannya berdampingan dengan pihak kena tuntut adalah menghasilkan ketenangan fikiran yang membolehkannya berniaga dengan berkesan. Oleh tu adalah kenyataan perkahwinan mereka dan apa yang mereka berbuat semasa perkahwinan yang menjadikan harta itu sebagai harta sepencarian'.

Menurut Kadi Besar Pulau Pinang, Yang Arif Hj. Harussani bin Hj. Zakaria (pada masa itu) ketika memutuskan kes Nor Bee lwn Ahmad Shanusi (1978, Jld. 1, 2 J.H.) mengenai harta sepencarian:
'Harta sepencarian diluluskan oleh Syarak atas dasar khidmat dan perkongsian hidup. Isteri mengurus dan mengawal rumahtangga ketika suami keluar mencari nafkah. Isteri menurut Syarak berhak mendapat orang gaji dalam menguruskan rumahtangga. Jika tiada orang gaji maka kerja memasak, membasuh dan mengurus rumah hendaklah dianggap sebagai sebahagian dari kerja yang mengurangkan tanggungan suami'.

Ini bermakna seseorang suri rumahtangga berhak menuntut harta sepencarian dari suaminya.

vi. Tunggakan Hutang

Selain daripada itu, seseorang isteri boleh membuat tuntutan hutang ke atas bekas suaminya jika didapati bekas suaminya tidak membayar mas kahwin, tidak memberi saraan hidup ketika dalam tempoh perkahwinan, tunggakan nafkah anak dan sebagainya.

Prosedur Membuat Tuntutan Hutang

Untuk memudahkan mendapat hak-hak tersebut adalah lebih baik menggunakan peguam. Bagi mereka yang tidak mampu menggunakan khidmat peguam, bolehlah membuat permohonan kepada Biro Bantuan Guaman. Semua permohonan itu dibuat kepada Pendaftar Mahkamah Syariah.

Kesimpulan

Sebenarnya cara yang paling baik untuk menyelesaikan hak-hak itu ialah secara perundingan antara suami dan isteri. Penyelesaian secara rundingan ini menjimatkan masa, tidak menyusahkan anak-anak dan dapat menjimatkan wang. Jika tidak ada pilihan lain barulah dibawa ke Mahkamah Syariah.
Apa yang penting ialah hak-hak itu hendaklah dituntut, jika mempunyai alasan yang cukup. Terdapat kes-kes di mana sebaik sahaja berlaku perceraian si isteri menunjukkan sikap ego dan sombongnya terhadap suami. Apabila perceraian berlaku begitu lama barulah menyesal dan mulai bertungkus lumus untuk membuat tuntutan.
Islam adalah agama yang adil dan memberi hak pembelaan yang cukup kepada kaum wanita. Oleh itu tidak timbul soal Islam menindas kaum wanita. Apa yang ada ialah wanita Islam itu sendiri bersikap lemah kerana tidak menggunakan kesempatan yang luas itu untuk kepentngannya.

Lampiran ‘A’

Jika ibu hilang kelayakan maka hak jagaan anak itu berpindah mengikut tertib seperti berikut:

Nenek sebelah ibu hingga ke atas peringkatnya;

Bapa;

Nenek sebelah bapa hingga ke atas peringkatnya;

Kakak atau adik perempuan seibu sebapa;

Kakak atau adik perempuan seibu;

Kakak atau adik perempuan sebapa;

Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa;

Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu;

Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa;

Ibu saudara sebelah ibu;

Ibu saudara sebelah bapa;

Waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai ‘asabah atau residuari.

 

BIRO BANTUAN GUAMAN MALAYSIA

 

Mahkamah tentu harta sepencarian, jagaan anak serta nafkah edah

ZAKI (bukan nama sebenar) sudah menceraikan isterinya Linda (bukan nama sebenar) di rumahnya dengan talak satu dan pengesahan perceraian dibuat di mahkamah syariah.

Mereka berkahwin selama 15 tahun dan mempunyai tiga anak. Pasangan itu mempunyai dua kereta dan tiga rumah. Satu daripada rumah itu atas nama Zaki menggunakan pinjaman perumahannya sebagai kakitangan kerajaan.

Dua rumah lagi menggunakan nama Zaki dan Linda. Zaki ingin menjual rumah yang menggunakan namanya seorang dan meletakkan dua rumah lagi sebagai harta sepencarian.

Apakah tindakan Zaki menjual rumah itu dibenarkan menurut pandangan agama dan undang-undang? Apa pula hak Linda jika Zaki ingin menjual rumah itu?

Hak selepas perceraian adalah mendapatkan harta sepencarian bagi suami atau isteri, hak hadhanah atau jagaan ke atas anak, mutaah dan nafkah dalam edah bagi isteri.

Semua ini hak yang boleh dituntut di mahkamah syariah selepas berlakunya perceraian dan dibuat di mahkamah syariah yang berbidang kuasa kepada pemohon. Jika Zaki dan Linda bermastautin di Shah Alam, maka Mahkamah Syariah Shah Alam adalah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa ke atas mereka.

Mengikut sudut undang-undang, semua aset yang diperoleh selepas pasangan berkahwin, atau diperoleh sebelum berkahwin tetapi dihidupkan atau disuburkan selepas pasangan berkahwin, dipanggil harta sepencarian.

Seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 mentakrifkan harta sepencarian sebagai harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri ketika perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat ditentukan hukum syarak.

Apabila Zaki dan Linda bercerai, maka kedudukan harta yang ada mesti dikenal pasti sebagai harta sepencarian atau tidak. Maksudnya, ada sumbangan kedua-dua pihak walaupun hanya nama Zaki didaftarkan atas rumah menggunakan pinjaman perumahan beliau.

Jika rumah yang ingin dijual jelas termasuk dalam harta sepencarian, maka tindakan Zaki tidak tepat menurut kaca mata agama dan undang-undang.

Apabila harta itu termasuk dalam harta sepencarian, salah satu pasangan boleh membuat tuntutan harta sepencarian di mahkamah tinggi syariah kerana kes berkaitan harta sepencarian mengikut bidang kuasa mahkamah itu.

Mengikut Arahan Amalan Mahkamah Syariah Malaysia No 2 Tahun 2002 iaitu, “Mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung kes membaitkan tuntutan hadhanah, harta sepencarian tak alih dan permohonan injunksi secara sebelah pihak (ex-parte) hendaklah dimulakan prosiding di mahkamah tinggi syariah.”

Dalam kes ini, apabila Zaki ingin menjual rumah atas namanya sebelum diputuskan takat sumbangan antara pasangan itu, atau dalam tempoh perbicaraan berkaitan tuntutan harta sepencarian berjalan, Linda boleh mengambil tindakan undang-undang menghalang bekas suaminya daripada menjual rumah berkenaan.

Linda boleh menuntut perintah tegahan untuk lupuskan harta sepencarian seperti diperuntukkan mengikut Seksyen 106 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

Berdasarkan seksyen itu, mahkamah boleh di atas permohonan Linda (isteri yang memohon), bahawa apa-apa perpindahan harta yang dilakukan suami dalam masa tiga tahun sebelumnya bagi tujuan untuk mengurangkan kemampuan membayar nafkah atau menghalangi isteri daripada hak berhubung harta itu untuk menghendaki orang yang membuat perpindahan itu membatalkan perpindahan harta berkenaan dan memberikan suatu tegahan menahan perpindahan itu.

Bagaimanapun, jika rumah itu dijual sebelum sempat Linda mengemukakan permohonan tegahan, usaha masih boleh diteruskan.

Apabila isteri berjaya membuktikan kepada mahkamah rumah itu sumbangan mereka berdua, mahkamah boleh memerintahkan bekas suami membayar jumlah jualan rumah mengikut bahagian isteri seperti diputuskan mahkamah.

Selain itu, Seksyen 199(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan mana-mana permohonan dalam suatu perkara, mahkamah boleh membuat sesuatu perintah bagi penahanan, penjagaan atau pemeliharaan mana-mana harta yang menjadi hal yang dalam milikan suatu pihak dalam perkara itu.

Berdasarkan peruntukan itu, mahkamah juga akan memberikan suatu perintah penahanan harta berdasarkan perintah interim (sementara) sekiranya pihak bertikai dalam milikan harta berkenaan.

Permohonan tegahan atau penahanan boleh dibuat melalui permohonan ex-parte. Permohonan ini hendaklah dibuat di mahkamah tinggi syariah iaitu apabila tuntutan harta sepencarian dipohon.

Permohonan injunksi akan dilakukan dalam kamar dan hanya dihadiri pihak bertikai bersama peguam di hadapan hakim. Dalam permohonan itu, isteri juga hendaklah menyatakan sebab munasabah memohon injunksi. Prosiding mendapatkan injunksi tidak mengambil masa lama.

Selepas Linda berjaya mendapat perintah injunksi, maka perintah itu perlu diserahkan kepada Zaki bagi memaklumkan beliau ditegah menjual atau melupuskan harta berkenaan.

Jika Zaki gagal mematuhi perintah itu, tindakan menghina mahkamah boleh diambil terhadap beliau kerana mengingkari perintah mahkamah.

Perintah injunksi berkuat kuasa 30 hari daripada tarikh perintah dikeluarkan melainkan satu permohonan melanjutkan tempoh kuat kuasa perintah dibuat dan ia mesti dilakukan dalam masa 30 hari selepas perintah dikeluarkan.

Setiap pasangan perlu ikhlas dan tidak menafikan hak pasangan lain dalam harta yang diperoleh serta membahagikan hak menurut takat sumbangan yang berhak apabila berlaku perceraian.

Apabila ada pertikaian, maka mahkamah adalah tempat terakhir untuk mencari penyelesaian. Sememangnya terdapat peruntukan undang-undang bagi membantu salah satu pihak yang teraniaya dalam pertikaian atau perebutan harta sepencarian.

Tetapi oleh kerana ia membabitkan prosedur teknikal, orang awam sukar untuk memahaminya. Oleh itu, banyak kes pertikaian harta sepencarian dan pertikaian lain menggunakan khidmat peguam syarie bagi mengelakkan sebarang kesulitan dan permasalahan berlaku kelak.

INTI PATI


Hak selepas perceraian adalah mendapatkan harta sepencarian bagi suami atau isteri, hak hadhanah atau jagaan ke atas anak, mutaah dan nafkah dalam edah bagi isteri.
Semua aset diperoleh selepas pasangan berkahwin, atau diperoleh sebelum berkahwin tetapi dihidupkan atau disuburkan selepas pasangan berkahwin, dipanggil harta sepencarian.
Apabila isteri berjaya membuktikan kepada mahkamah rumah itu sumbangan mereka berdua, mahkamah boleh memerintahkan bekas suami membayar jumlah jualan rumah mengikut bahagian isteri seperti diputuskan mahkamah.
Setiap pasangan perlu ikhlas dan tidak menafikan hak pasangan lain dalam harta yang diperoleh serta membahagikan hak menurut takat sumbangan yang berhak apabila berlaku perceraian.
Apabila ada pertikaian, maka mahkamah adalah tempat terakhir untuk mencari penyelesaian.

Penulis ialah Penolong Setiausaha Agung, Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). Sebarang komentar, sila kirimkan ke alamat admin@pgsm.org.my

--------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL LAIN

PERCERAIAN adalah perbuatan halal yang sangat dimurkai oleh Allah SWT kerana ia membawa kepada pelbagai implikasi dalam masyarakat. Untuk menjamin kedudukan wanita, Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri telah memberi beberapa hak kepada wanita untuk menuntut keadilan akibat daripada perceraian.

Ekoran daripada perceraian biasa (bukan fasakh, khuluk dan taklik), isteri berhak menuntut perkara berikut:

1) Tempat tinggal
Isteri yang diceraikan berhak mendapat tempat tinggal daripada bekas suaminya ketika dalam edah.

2) Nafkah
Nafkah bukan saja boleh dituntut ketika perkahwinan, ia juga boleh dituntut selepas berlaku perceraian iaitu semasa dalam edah. Termasuk dalam erti nafkah ialah makan minum, pakaian dan tempat tinggal.

3) Muakah
Di samping nafkah, isteri juga berhak menuntut mutaah iaitu pemberian sagu hati oleh suami kepada bekas isteri yang diceraikan tanpa sebab.

4) Harta sepencarian
Harta Sepencarian ialah harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak.

Cara membuat tuntutan ialah seorang perempuan atau lelaki yang telah bercerai boleh membuat permohonan kepada Mahkamah Syariah untuk mendapatkan sesuatu keputusan terhadap bekas suaminya atau isterinya tentang pembahagian harta sepencarian.

Untuk memudahkan mendapat hak-hak tersebut, adalah lebih baik menggunakan peguam. Bagi mereka yang tidak mampu menggunakan khidmat peguam, bolehlah membuat permohonan kepada Biro Bantuan Guaman. Semua permohonan hendaklah dibuat kepada Pendaftar Mahkamah Syariah.

5) Hadhanah
Hadhanah ialah penjagaan kanak-kanak dalam peringkat umur tertentu dan belum mumaiyyiz sesudah berlaku perceraian antara kedua-dua ibu bapa mereka.


Hak penjagaan

Umumnya apabila berlaku perceraian, hak penjagaan kanak-kanak diberikan kepada ibu sesuai dengan sifatnya sebagai seorang ibu yang pengasih, penyayang, lemah lembut, penyabar dan sebagainya. Walaupun begitu, ia tertakluk kepada beberapa syarat yang telah digariskan oleh Islam yang wajib dipenuhi.


Kelayakan menjadi penjaga

Tidak semua orang berhak atau layak menjadi penjaga kepada kanak-kanak kecuali setelah memenuhi kriteria-kriteria berikut:

i. Beragama Islam.

ii. Baligh dan sempurna akal.

iii. Mampu dan boleh dipercayai dalam menjalankan tugas penjagaan dan pendidikan yang sempurna.

iv. Beramanah dan bermoral tinggi.

v. Mempunyai pertalian darah dengan kanak-kanak.

vi. Mempunyai tempat tinggal yang tetap sama ada miliknya sendiri atau rumah yang disewa.

vii. Tinggal di tempat kanak-kanak yang dipeliharanya.

viii. Sekiranya yang mengendalikan penjagaan itu adalah ibunya sendiri, maka disyaratkan dia belum lagi berkahwin dengan lelaki lain selain dari bapa bayi tersebut.

Kelayakan di atas adalah sepertimana yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri.


Hilang kelayakan

Hak penjagaan seseorang perempuan itu akan hilang jika:

i. Perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian darah dengan kanak-kanak itu.

ii. Perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka.

iii. Perempuan itu menukar permastautinannya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu daripada menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu.

iv. Perempuan itu murtad.

v. Perempuan itu mencuaikan atau menganiayai kanak-kanak itu.


Had masa

Had penjagaan kanak-kanak akan tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun bagi lelaki dan sembilan tahun bagi perempuan. Walau bagaimanapun, Mahkamah atas permohonan penjaga boleh membenarkannya menjaga kanak-kanak itu sehingga mencapai umur sembilan tahun bagi lelaki dan sebelas tahun bagi perempuan.

Apabila tamat tempoh tersebut, hak penjagaan berpindah kepada bapa. Seterusnya jika kanak-kanak itu telah mencapai umur mumaiyiz maka ia boleh memilih untuk tinggal sama ada dengan ibu atau bapanya.


Penjagaan anak tak sah taraf (anak luar nikah)

Penjagaan kanak-kanak tak sah taraf adalah hanya oleh ibu dan saudara mara ibu.


Upah mengendalikan hadhanah

Apabila yang melaksanakan tugas hadhanah itu adalah ibu kanak-kanak itu, maka setelah tamat masa eddahnya dan dia tidak lagi mendapat apa-apa nafkah daripada bekas suaminya, maka pada saat itu dia berhak mendapat upah (bayaran) penjagaan anaknya. Ini kerana dia telah melaksanakan satu tugas bagi pihak bapa anaknya ataupun wali anaknya.

Jika yang mengendalikan urusan hadhanah itu seorang perempuan asing (bukan ibunya sendiri), maka dia berhak mendapat upah atas pelbagai khidmatnya terhadap kanak-kanak tersebut kecuali jika dia redha atau rela memberikan khidmatnya secara percuma.

Bayaran hadhanah dikira dari permulaan hari dia melaksanakan tugasnya. Bayaran ini tidak akan gugur atau luput sama sekali kecuali dengan menjelaskannya atau menghalalkannya sahaja.

Orang yang bertanggungjawab membayar upah hadhanah ialah orang yang bertanggungjawab menanggung nafkah anak tersebut kerana perbelanjaan hadhanah dikira sebahagian daripada nafkah dan ia merupakan suatu perkara wajib ke atas seseorang bapa ataupun penjaganya.


Tambahan

Di samping perceraian biasa terdapat 3 cara lain untuk membatalkan perkahwinan bagi mengimbangi keadilan terhadap hak wanita iaitu:

1. Fasakh

Pada keseluruhannya semua negeri di Malaysia telah mempunyai peruntukan Undang-Undang tentang perceraian melalui fasakh. Isteri berhak mendapat perintah Mahkamah Syariah bagi membubarkan perkahwinan atau fasakh nikah atas salah satu alasan-alasan berikut:

i. Suami tidak diketahui tempat tinggalnya selama tempoh lebih dari satu tahun.

ii. Suami cuai atau tidak memberi nafkah selama tempoh tiga bulan.

iii. Suami telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih.

iv. Suami tidak memberi nafkah batin selama tempoh satu tahun.

v. Suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan.

vi. Suami telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan berjangkit.

vii. Suami menganiayai isteri antara lain:

a. berkawan dengan perempuan-perempuan jahat atau hidup berperangai keji menurut hukum syarak.

b. Cuba memaksa isteri hidup secara lucah.

c. Melupuskan harta isteri atau melarang isteri daripada menggunakan hak-haknya di sisi undang-undang terhadap harta.

d. Menghalang isteri dari menunaikan atau menjalankan kewajipan dan amalan agama.

viii. Suami sengaja enggan menyetubuhi isteri sehingga berlalu tempoh masa empat bulan.


2. Khulu' (tebus talak)
Khulu' adalah perceraian melalui permohonan daripada pihak isteri yang disertai dengan 'iwad (bayaran tertentu). Isteri harus meminta talak dengan membayar kepada suaminya sesuatu benda yang berharga sebagai ganti. Kadar atau jumlahnya tertakluk kepada kedua-dua belah pihak. Setelah kedua-dua belah pihak bersetuju tentang jumlah bayarannya, maka Mahkamah akan mengarahkan suami supaya melafazkan perceraian. Talak seperti ini dinamakan 'Bain Sughra' iaitu perceraian yang tidak boleh dirujuk lagi kecuali dengan akad dan mas kahwin yang baru.

3. Taklik
Menurut semua undang-undang Keluarga Islam di Malaysia, seorang wanita yang telah berkahwin boleh memohon cerai taklik. Taklik diertikan sebagai lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut hukum syarak.

Seorang perempuan berhak memohon kepada Mahkamah mendapat perceraian kepada mahkamah mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat perakuan taklik yang telah dibuat selepas akad nikah.